Spoločnosti PLAYER, s. r. o. bola v rámci Operačného programu Ľudské zdroje schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom:


„Podpora vytvorenia pracovných miest v spoločnosti Player, s. r. o.“.


Cieľom daného projektu je zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti s dôrazom na nezamestnaných uchádzačov v menej rozvinutých regiónoch.


Prostredníctvom realizácie daného projektu sa má zabezpečiť zníženie nezamestnanosti – podporou uplatnenia uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vedených na ÚP.


Dátum začatia realizácie projektu:         10/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu:    05/2021

Druh projektu:                                        Dopytovo orientovaný projekt


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Názov projektu: „Podpora vytvorenia pracovných miest v spoločnosti Player, s. r. o.“

Kód ITMS2014+: 312031U904